Międzynarodowy układ jednostek miar SI

       W roku 1960 na Międzynarodowej Konferencji Miar i Wag w Paryżu ustalono sześć wielkości podstawowych i dwie uzupełniające, a układ jednostek tych wielkości nazwano układem SI (Systeme International).

        Układ ten od dnia 30 czerwca 1966 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dziennik Ustaw Nr 25 z dnia 30 czerwca 1966, poz.154.), stał się jedynym obowiązującym układem jednostek w Polsce.

Jednostki wielkości podstawowych

Wielkość fizyczna Symbol wielkości Jednostka Symbol jednostki
Długość l, s metr m
Masa m kilogram kg
Czas t sekunda s
Natężenie prądu elektrycznego I, i amper A
Temperatura T kelvin K
Światłość J kandela cd
Liczność materii n mol mol

Jednostki wielkości uzupełniających

Wielkość fizyczna Symbol wielkości Jednostka Symbol jednostki
Kąt płaski a , b, g radian rad
Kąt bryłowy w, W steradian sr

Jednostki pochodne

Wielkość fizyczna Symbol wielkości Jednostka Symbol jednostki
Aktywność ciała promieniotwórczego A bekerel Bq
Ciepło Q dżul J
Ciśnienie p paskal Pa
Częstotliwość f, v herc Hz
Dawka pochłonięta D grej Gy
Głośność G fon  

Energia

E

dżul

J

Indukcja magnetyczna

B

tesla

T

Indukcyjność

L

henr

H

Ładunek elektryczny

Q, q

kulomb

C

Moc

P

wat

W

Napięcie elektryczne

U

wolt

V

Natężenie prądu elektrycznego

I

amper

A

Natężenie oświetlenia

E

luks

lx

Natężenie pola magnetycznego

H

amper na metr

A/m

Opór elektryczny

R

om

Pojemność elektryczna

C

farad

F

Praca

W

dżul

J

Przewodność elektryczna

G

simens

S

Przyspieszenie

a

metr na sek2

m/s2

Siła

F

niuton

N

Strumień energii

P

wat

W

Strumień magnetyczny

 

weber

Wb

Strumień świetlny

 

lumen

lm

Zdolność skupiająca soczewki

 

dioptria

D


Definicje jednostek wielkości podstawowych i uzupełniających układu SI:

Metr - jest jednostką równą 1  650  763,73 długości fali promieniowania w próżni, odpowiadającego przejściu pomiędzy poziomami 2p10 oraz 5ds atomu izotopu kryptonu 86.

Kilogram - jest masą wzorca tej jednostki przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres pod Paryżem.

Sekunda - jest trwaniem 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającemu przejściu między dwoma poziomami struktury subtelnej (F=4, M=0 i F=3, M=0) stanu podstawowego 2S1 atomu cezu 133.

Amper - jest natężeniem prądu elektrycznego nie zmieniającego się w czasie, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych przewodnikach nieskończenie długich o przekroju okrągłym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m jeden od drugiego - wywołuje między tymi przewodami siłę wzajemnych oddziaływań równą 2 x 10-7 niutona na każdy metr długości przewodów.

Kelvin - jest to 1/273,16 część temperatury punktu potrójnego wody.

Kandela - jest światłością (natężeniem światła), którą ma w kierunku prostopadłym pole równe 1/6 x 10-5 m2 powierzchni ciała doskonale czarnego, promieniującej w temperaturze krzepnięcia platyny pod ciśnieniem jednej atmosfery fizycznej, równej 101 325,0 Nm-2.

Mol - jest to ilość materii występująca, gdy liczba cząstek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg węgla 12C.

Radian - jest kątem płaskim o wierzchołku w środku koła wycinającego z obwodu tego koła łuk o długości równej jego promieniowi.

Steradian - jest kątem bryłowym o wierzchołku w środku kuli wycinającym z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.


Wstecz